Почти 45 лв. е средната стойност на банкнота в обращение в България в края на 2022 г.

Почти 45 лв. е средната стойност на банкнота в обращение в България в края на 2022 г.
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    28.04.2023
  • Сподели:

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2022 г. е 44,96 лв. Спрямо края на 2021 г. стойността ѝ се е повишила с 2,55 лв., или с 6%, вследствие на значително по-ускореното нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали, става ясно от годишния доклад на Българската народна банка (БНБ), внесен в четвъртък в парламента. 

 

 

И през миналата година се е запазила тенденцията от предходните години към относително по-ускорено нарастване в обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали. Спрямо края на 2021 г. броят на банкнотите от 50 лева се е увеличил с 24,2 млн., или с 11,4%, а на банкнотите от 100 лева - със 17,6 млн., или с 18,2%. 

Тези два номинала са в основата на годишното увеличение на банкнотите в обращение. През 2022 г. броят на банкнотите в обращение от 5 лева се е увеличил с 4,2%, докато за същия период броят на банкнотите с номинална стойност от 10 и 20 лева намалява съответно с 2,3% и 9,8%. 

С най-голям дял от 39,66% в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2022 г. е купюрата от 50 лева. Запазва се тенденцията от предходни години към нарастване на дяловете по брой на банкнотите от най-високите номинали спрямо останалите. През 2022 г. дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева са се увеличили съответно с 2,33 и 2,17 процентни пункта, докато дяловете на останалите номинали са намалели, като най-съществено (с 3,36 процентни пункта) се е понижил делът на банкнотите от 20 лева.

Само банкнотите от 50 и 100 лева отчитат нарастване на дяловете по стойност спрямо края на 2021 г., съответно с 0,10 и 2,54 процентни пункта. През същия период дяловете на останалите номинали намаляват, като най-голямо понижение (с 2,14 процентни пункта) е отчетено при дела на банкнотите от 20 лева, а най-малко (с 0,04 процентни пункта) – при дела на банкнотите от 5 лева. 

В края на 2022 г. в обращение са били 3,054 млрд. броя разменни монети с обща номинална стойност 558,1 млн. лв. На годишна база общият брой на монетите се е увеличил със 188,8 млн. (6,6%), а стойността им – с 40,3 млн. лв. (7,8%).

Запазва се общата тенденция към увеличаване в обращение на броя на разменните монети от всички номинали. Най-голямо по брой е увеличението при монетите от 1 и 2 стотинки, съответно с 43,4 млн. (5,3%) и 53,0 млн. броя (7,1%). През 2022 г. монетата от 2 лева продължи да нараства с най-бърз темп в паричното обращение, като броят ѝ се е повишил с 9,4% и в края на годината достига 85,2 млн. Увеличението на броя на монетите от 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев е в границите от 9,7 млн. до 22,2 млн. (от 6,1% до 8,0%). 

Най-голям дял (28,34%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на 2022 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 31 декември извън касите на БНБ са 865,6 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2,79%) е броят на монетите от 2 лева. В структурата по брой спрямо края на 2021 г. са нараснали дяловете на монетите от 2, 5, 20 и 50 стотинки и от 1 и 2 лева, а на монетите от 1 и 10 стотинки са намалели.

Станете почитател на Класа