Направихте ли дю дилиджънс?

Направихте ли дю дилиджънс?
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    04.04.2020
  • Сподели:

За всяка компания е важно да бъде информирана за влиянието на COVID-19 и приетите извънредните мерки, които имат значение за сключените от нея договори, за да се опита да извлече възможни ползи и да предотврати евентуални загуби.

Какво е важно за Вашия бизнес?

Трябва да имате ясна позиция как да продължите отношенията си с Вашите партньори и, когато е възможно, да избегнете съдебни спорове или да се подготвите за тях.

Какво трябва да направите:

Необходимо е да изследвате  правните, данъчните и финансовите рискове по отношение на всеки важен за бизнеса договор и да подготвите план за действие с необходимите стъпки за Вашия бизнес.

Представяме примерен кратък списък на това какво може включва дю дилиджънсът на договорите (или полагане на дължимата грижа относно Вашите договори):

 

1.     Анализ на всяка клауза на договора, която включва задължение за Вашата компания и възможността за изпълнение на това задължение от Ваша страна;

2.     Какви мерки могат да се вземат, за да се предотврати неизпълнение;

3.     Има ли вече неизпълнение на някоя клауза – дали е частично или пълно, забавено или неточно (напр. некачествено);

4.     Какви са последиците от неизпълнението – може ли да се изпълни все още, има ли вреди, кой носи отговорност за вредите;

5.     Оценка на основните търговски и финансови клаузи, както и клаузи за условията за плащане;

6.     Какви са възможностите за предоговаряне на условията и постигане на компромиси между страните – например по отношение на сроковете за доставка, отлагане на плащане, корекции на цената;

7.     Правна преценка на приложението на непреодолима сила, стопанска непоносимост, и други правни фигури;

8.     Сходен анализ и по отношение на Вашия контрагент – в какво финансово състояние е, ще може ли да изпълни всички задължения, ако има неизпълнение – какви са последиците за Вас и какви са средствата Ви за защита;

9.     Има ли риск за прекратяване на договора;

10.     Какви биха били последици при прекратяване за Вас – обезщетения, неустойки;

11.     Съществува ли риск за възникване на спор, възможности за уреждане на спора – доброволно, чрез медиация, съд, арбитраж;

12.     Събиране на необходимите доказателства;

13.     Имате ли възможни алтернативни опции за сключване на нов договор с друг контрагент, ако този бъде прекратен, а е необходим за Вашия бизнес;

14.     Не на последно място – приложимото към договора право, има ли международен елемент в договора, прилага ли се чуждо, европейско или международно право. 

Списъкът, разбира се, не е изчерпателен, тъй като по отношение на всеки договор може да има още много аспекти, които трябва да бъдат съобразени на базата на вида на договора и съответните му особености. Такъв анализ трябва да направите по принцип за всички договори, но с особена неотложност за важните за бизнеса правоотношения - не само търговски, но и трудови договори, тъй като хората са много важен актив за всеки бизнес.

Нуждата от изготвяне на подобен анализ изглежда се подразбира , но ще се учудите колко малко компании всъщност го правят и на тази база създават своите политики и стратегии, които да дадат отговор относно влиянието на пандемията върху бизнеса и да са в съответствие с извънредните мерки.

Не забравяйте същевременно и спазването на всички регулации, включително и не само правилата за защита на личните данни – високите глоби не са отменени заради извънредното положение.

Също не пропускайте договорите за финансиране. В новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се даде възможност до отмяна на извънредното положение да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, т.е. не текат наказателни лихви и неустойки. Също кредиторът не може да направи кредита предсрочно изискуем или да развали договора. Тези разпоредби предизвикаха спорове и могат да бъдат променени. Сега има и други предложения за законово отсрочване плащането на главницата и за облекчена регулация на капиталовата адекватност на банките. Независимо от облекченията, които ще се приемат по време на извънредното положение, този период трябва да се използва за разговор с Вашата банка относно предоговаряне на условията по кредита на база на преценка на Вашите възможности и евентуалните опции за преструктуриране на бизнеса.

Прегледайте и Вашите застрахователни договори – може да се окаже, че пандемията е покрит риск и Вие имате право на застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие.

В заключение, полагането на дължимата грижа по отношение на Вашите договори и взаимоотношенията с партньорите Ви ще Ви помогне да имате ясна представа за фактите и да базирате Вашите планове и защитата на Вашия бизнес на стабилна правна основа.

Настоящата статия предоставя само обща информация, не покрива всички възможни обстоятелства и случаи и не следва да се третира като правна или друга професионална консултация или услуга. Материалът е изготвен за Investor.bg.

 

*Адвокат Ренета Петкова е съдружник и лидер на правната практика на Делойт в България. Тя притежава над 28 години професионален опит и се ползва с репутацията на уважаван юрист на местно и международно ниво. Определена е за водещ адвокат от правните директории Legal 500, Chambers & Partners и IFLR. Преди да се присъедини към Делойт, Ренета е заемала позицията управляващ съдружник и старши съдружник в българския клон на международна адвокатска кантора. Oглавявала е правния отдел на една от най-големите български банки, била е главен юридически съветник на дружеството – собственик на държавните банки, юридически съветник на оператор на платежна система, юридически съветник на Управителния съвет на Централната банка и старши адвокат в европейска адвокатска кантора. Ренета е завършила Право в СУ „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийската адвокатска колегия и Международната адвокатска колегия.

Станете почитател на Класа