Богословът Валентин Велчев: "ДАРВИНОВОТО УЧЕНИЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕПОДАВА КАТО ДОКАЗАНА НАУЧНА ТЕОРИЯ В УЧИЛИЩЕ!"

Богословът Валентин Велчев: "ДАРВИНОВОТО УЧЕНИЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПРЕПОДАВА КАТО ДОКАЗАНА НАУЧНА ТЕОРИЯ В УЧИЛИЩЕ!"
  • Публикация: 
  • Дата:  
    01.02.2021
  • Сподели:

Представяме Ви Валентин Велчев – учен, богослов, който е един от най-ярките представители на новото поколение наши съвременници, който не се страхува чрез научни методи и задълбочени обосновани изследвания да поставя под съмнение научни твърдения, които светът е приел за даденост.

 

- Здравейте, г-н Велчев. Благодаря Ви за възможността да проведем този изключително интересен разговор-интервю. Моля Ви, в началото, да направите своя кратка автовизитка.

- В момента завършвам своята докторантура по богословие, като вече съм отчислен с право на защита. Темата, която избрах е свързана с библеистиката - "Стар завет", книгата "Псалми". Във фокуса на вниманието ми е Псалм 103 (който е озаглавен и тематизиран като „Псалом Давидов за сътворението на света") и как от съвременна гледна точка можем да интерпретираме сведенията, които древният автор ни е предал чрез автентичния староеврейски текст. Магистър съм по биология, химия и богословие.

 

- Вие влязохте в полезрението на медиите с успеха на книгата, която университетското издателство издаде - "Великият дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг". Ето и новината, която буквално първи огласяваме: че Вашият научен труд предстои да се появи на руския пазар буквално до седмици. Книгата Ви в превод на руски език ще бъде издадена и разпространявана в Руската Федерация от Московската духовна академия. Безспорно признание и успех за Вас!
Кажете ни още няколко думи за Вашата книга и за това по какъв начин разглеждате еволюционната теория? Потвърждава ли се постулатът, че еволюцията е повсеместен феномен във Вселената?
- Книгата ми излезе през 2018-та година в България. Имаше голям успех сред учените, въпреки че подложих на критика еволюционната теория, като дори разширих нейния обхват, т.е. посочих, че освен в биологията, тя може да се отнесе и до физиката, астрономията и космологията. Обърнах вниманието на академичната общност, че резултатите от научните изследвания в тези области, получени в последните няколко десетилетия, изобщо не потвърждават принципа, който е обусловен от Дарвиновата теория: а именно, че всичко става на базата на някакви случайности и естествен отбор.
Ако се запитаме по-нататък повсеместен феномен ли е еволюцията, то натуралистичният модел накратко представя нещата така: отначало се образуват малки системи от звезди, които чрез сблъсъци и агломерации постепенно се окрупняват и се превръщат в галактики. Те на свои ред се завъртат около общи гравитационни центрове и образуват купове и свръхкупове от галактики и т.н., като по такъв начин се формира едромащабната структура на Вселената. Със съвременните телескопи установихме, че около редица звезди се наблюдават планети, някои от които, да речем, са с подходящи условия за живот и там би трябвало закономерно животът да възниква от неживата материя. На Земята се смята, че той е успял да еволюира до човека – единствената позната досега съзнателна форма. Уравнението на Франк Дрейк обаче предвижда наличието на стотици хиляди цивилизации, владеещи радиокомуникация, само в Млечния път, а ако добавим и другите галактики – броят на високотехнологичните общества, с които можем да осъществим контакт става милиони и милиарди. Макар че от дълго време функционира програмата за търсене на извънземен разум - SETI, Енрико Ферми задава въпроса: Защо при такава огромна вероятност досега няма никакви следи от наши интелигентни събратя? Този парадокс е поредния емпиричен удар за еволюционната теория, защото не само, че животът изобщо не е повсеместно разпространен, а може да се окаже и че сме съвсем сами във Вселената.

 

val 2

 

- Кое е най-важното послание, което отправяте с книгата си като ревизия на Дарвин? И трябва ли неговата теория да се изучава като несъмнена истинна или ...
- В училищата е прието Дарвиновото учение да се изучава като научно доказана теория, но внимателният анализ показва, че това е само една непотвърдена хипотеза. Ако се задълбочим в подробностите ще видим, че не е възможно възникването на първата клетка от неживата материя да се удостовери по емпиричен път. А по-нататъшните, вече еволюционни етапи, чрез които се осъществява възходът към по-висши еволюционни нива (ароморфози) изобщо не се доказва от вкаменелостите! В учебната програма по „религия-православие" за гимназиалния курс са предвидени уроци относно библейските и светоотеческите свидетелства за сътворението на света от Бога. В моята книга аз съм проследил последните научни открития в космологията, астрономията, физиката и биологията според водещите научни списания, книги и учебници, които говорят в полза на интелигентен план и замисъл в устройството на всемира. В такъв случай учениците ще разполагат с изключително богат теоретичен и емпиричен материал по темата еволюция – сътворение, което ще им позволи да провеждат ползотворни научни дебати, развиващи тяхната способност за аналитично абстрактно-логическо мислене. Определено смятам, че това е много по-добра възможност за формирането им като креативни и критично мислещи индивиди, защото сляпото възприемане и възпроизвеждане на непроверени идеи изобщо не води до някакъв напредък в познавателните способности на подрастващите.

 

- Тогава как точно формулирате своята антитеза?
- Действително на едно място съм извел няколко принципа като антитеза на Дарвиновата теория, които „забраняват" (казано на физичен език) еволюцията. Най-общо можем да формулираме нещата така: Междинните състояния са: а) неустойчиви – при атомните и небесните структури и б) нефункциониращи – при живите организми. Това означава, че концепцията за универсална дарвинова еволюция на системите в мъртвата и живата природа е съвършено неприемлива.

 

val 6 1

 

- А според Валентин Велчев как е възникнал светът? Как се заражда той? От къде започва всичко?
- Всички подробности по темата са предадени на близо 400 страници. Светът, наистина, трябва да се е появил от нищото, с определени параметри - това е т. нар. „антропен принцип", но аз съм обосновал нещата далеч отвъд него. Имаме материя със специални характеристики на елементарните частици, имаме пространство с три измерения, имаме време, което тече в една посока - от минало през настояще към бъдеще.
Ще кажа само няколко думи относно пространството, защо неговите три измерения се оказват най-добрия избор. Когато се приложи квантовата теория към едноизмерни вселени се получава, че частиците преминават една през друга без да си влияят. Така те не могат да се съединяват помежду си, за да образуват по-сложни вещества. При двуизмерно пространство гравитационно взаимодействащите си тела при никакви условия не могат да образуват свързана система. Тук не би имало и къде да се разгърнат молекулите на белтъците и нуклеиновите киселини.
Паул Еренфест като анализира т. нар. уравнение на Поасон-Лаплас доказа, че в пространство с четири и повече измерения физичните системи ще станат неустойчиви. Електроните в атомите както и небесните тела ще бъдат подложени на постоянни сблъсъци помежду си, което ще води до хаос и дезорганизация на материалния свят. С други думи трите измерения са нещо наистина специално.
Тоест всички параметри на този материален пространствено-времеви континуум, трябва да са специално зададени, защото, ако изменим дори само един от тях съвсем незначително, то светът би рухнал, би се сгромолясал в някакъв абсолютен хаос, в който никакви устойчиви структури не са изобщо възможни.

 

- Вие боравите с море от информация, но нека да се опитаме да синтезираме и да дадем на читателите есенцията на онова, което вие оспорвате чрез книгата си! Недоверие в Дарвиновата теория и оборване има от години. Но, Вие го правите на ново ниво - научно обосновано. Предоставихте ли Вашите разсъждения и изследвания на различни институции и научни общности по света, за да се произнесат и те?
- Изпратих кратко резюме на теорията, развита в книгата ми, в Руската академия на науките (РАН) още през месец март 2020-та година. Седмица по-късно те ми отговориха, че работата ми е влязла за рецензия. Както знаете, в РАН работят мнозина световноизвестни математици, физици, космолози, биолози и пр. Надявам се, че зададената от мен нова научна и мирогледна парадигма ще попадне в ръцете и на някои от тях. Теорията предлага математичен апарат, на базата на който могат да се правят точни прогнози във всяка една природна наука. По такъв начин тя подлежи на емпирична проверка, т.е. удовлетворява изискването за верификация и фалсификация.
Ричард Докинс изказва следната мисъл, цитирам по памет: "Една вселена с разумен Творец със сигурност ще бъде по-различна от онази, която няма такъв. Това очертава и фундаменталното различие между атеизма и теизма, което може да бъде разрешено чрез практическа проверка. Науката не трябва да пази мълчание по въпроса за Бога. Присъствието или отсъствието на божествен свръхразум със сигурност е научен проблем, макар че досега все още не е открито практическото му решение".
Е, аз съм намерил практическо решение точно на този научен проблем и именно то се проверява в момента от експертите в РАН!

 

- Вие насложихте научния алгоритъм и проекции по отношение на създаването на света върху другата област - библейската наука, онова, което ни казва Светото писание. Означава ли това, че в първата точка, от където всичко започва, е само БОГ с неговия промисъл и структуриране от нищото през хилядолетията? Какво има съвсем в началото - Божия промисъл или нещо друго?
- Да, съгласен съм! Божият промисъл, Неговото всезнание, Божията премъдрост, Божието всемогъщество! Според християнството, Бог притежава пълното знание, премъдрост и всемогъщество, поради което извиква в съществуване (от нищото!) едно съвършено мироздание без никакво интелектуално и творческо усилие!
Според натуралистичните хипотези обаче съвременната материя се е появила на базата на иманентните (вътрешноприсъщите ѝ) закони, които по нататък водят и до самоорганизацията на нейните структури. Но, ако се опитаме да пресъздадем тези процеси чрез експерименти, компютърни симулации и пр., се оказва, че нито една от безбройните хипотези не води до положителен резултат. Например при експериментите, проведени с Големия адронен колайдер на ЦЕРН се оказа, че не можем да докажем по никакъв начин възникването на Вселената от вакуума, понеже има пълна симетрия между материя и антиматерия, поради което те би трябвало да анихилират. А дори нашата Слънчева система, която е нищожна прашинка във всемира, не би могла да се подреди в резултат от гравитацията, електричните и магнитните сили, турбуленцията и каквито и да било природни стихии и взаимодействия. Това отваря вратата за другата алтернатива, а именно за възможността чрез методите и средствата на науката да изследваме дали устройството на Вселената и живите същества не свидетелства за разумно планиране.

 

47248425 2180096608675676 5490318005134950400 n

 

- Очаквате ли, че хората на науката, материалисти като цяло, ще отстъпят и ще признаят силата на Божия промисъл като голямото начало. Това тема "нон сенс" ли е ? Каква би могла да бъде оценката на руските изследователи, които ще разгледат Вашата научна хипотеза? Как може да бъде доказано, че Божият промисъл е във всичко?
- За да бъда максимално откровен, трябва да кажа, че първоначално очаквах, че ще има много силна офанзива против парадигмата, която лансирам. Дарвиновата идея е повсеместно възприета, но забележете(!) това става единствено на базата на консенсус в академичните среди, но никъде не се твърди, че тя разполага с необходимите емпирични данни, които да я утвърждават като доказана научна теория. Смятах, че в България ще срещна голяма съпротива и конфронтация най-вече сред биолозите (а може би и сред астрономите и космолозите), но се оказа точно обратното – всички онези учени, които се запознаха с книгата, ме приветстваха твърде топло и сърдечно, като възприеха идеите ми за напълно правдиви. Никой досега не се опита да ги оспори, или по какъвто и да е начин да излезе срещу тях. В Русия обаче има много силно ядро от учени-материалисти и след като книгата се появи в техните среди очаквам тя да провокира някакъв публичен дебат. Но, както отбелязах, поне досега няма индикация за оспорване на моята теория, а точно обратното – тя се радва на радушен прием сред учените.
Божият промисъл се доказва и чрез библейските пророчества. Богословите твърдят, че в Свещеното Писание има около шест хиляди и четиристотин стиха, съдържащи пророчески проникновения, като над половината от тях вече са се осъществили. Библейските пророци съзерцават бъдещи събития по Божие вдъхновение, затова техните предсказания са съвсем различни от една остроумна и сполучлива догадка или от някакво неопределено и двусмислено предвещание.
Но възможно ли е пророците просто да са притежавали някакви феноменални заложби, благодарение на които са могли безпогрешно да прогнозират събитията? И сега има хора, които са способни да запаметяват огромно количество информация, да правят наум изключително сложни пресмятания по-бързо от компютър и пр.
Според П. С. Лаплас, ако измерим достатъчно точно параметрите на една система и знаем характера на нейната динамика, ще сме напълно способни да определим всичките ѝ бъдещи състояния. Съвременните научни постановки – стохастика, квантова механика, теория на хаоса и пр., – обаче не допускат такъв радикален детерминизъм.
Според стохастиката не е възможно да се посочи конкретния изход от събитията с вероятностен характер. Изчисленията показват каква е вероятността да се случи едно събитие, но не могат да уточнят кога ще се случи и дали въобще ще се случи.
В квантовата механика е в сила принципа на неопределеността на Хайзенберг, според който няма как да засечем едновременно координатите и импулса на частиците, а по такъв начин и траекторията им на движение.
Според теорията на хаоса една част от системите, например атмосферата, показват изключителна чувствителност към началните условия, което на практика ги прави непредсказуеми в по-голям времеви обхват – метеорологичните прогнози са правдиви най-много до три дни. При хаотичните системи и най-малкото отклонение от изходното положение може да доведе до огромни различия в крайните резултати, т. нар. „ефект на пеперудата" .
Природните катаклизми – урагани, наводнения, вулкани, земетресения, засушавания, болести, измиране и миграции на биологичните популации и т.н. – понякога предизвикват драстични промени в съдбините на цели народи. Но тези явления се подчиняват на изброените по-горе непредвидими закономерности, затова обективно не е възможно тяхното прогнозиране, независимо от способностите на отделни хора или достиженията на научно-техническия прогрес. Затова пророчествата определено сочат към Божия промисъл очертаващ съдбините на човечеството.

 

- Възможно ли е някой да опонира и да каже: Ама, не! Всичко може да е сътворено от някой друг бог или от извънземна цивилизация? Къде би могло да има съпротива във вашата теория?
- Аз говоря за библейския Бог, а не за някой друг - Аллах, Буда, Кришна, езически богове и т.н. Според моята теория, светът трябва да е възникнал от нищото, както твърди единствено Библията. В нито една древна книга на народите не се описва и актът на сътворението. Например във ведическите химни се казва, че не е сигурно дали най-висшият Пророк на небесата знае как е сътворено всичко, а дори не е сигурно дали Той го е сътворил. Подобно признание говори, че авторите на Ведите очевидно не са били боговдъхновени, защото не са наясно дали Бог е сътворил света и дали Той въобще знае как са се появили нещата! В отделни сури на Корана, свещената книга на мюсюлманите, има само загатнати предположения, но не и цялостна концепция за възникването на света.
Единствено в Библията имаме завършен разказ за Сътворението: извикване в съществуване на материалния континуум от нищото, появата на Земята, на водите, на растенията и животните, на Слънцето, луната и звездите, а накрая създаването на човека, по образ и подобие на Бога. Нещата са принципно конкретизирани, макар и да не са посочени всички подробности и детайли. Интересното е, че има множество опорни точки, които позволяват (с известни уговорки, разбира се) да се конструира до голяма степен правдив библейски научен модел, следвайки разказа на Мойсей. Този модел е антагонистичен, т.е. ясно различим от натуралистичните модели (включително еволюционния), което прави възможна тяхната съпоставка и емпирична проверка именно на базата на това, че са взаимно изключващи се.
Колкото до извънземните цивилизации, най-новото научно изследване говори, че не успяваме да открием никакви следи от интелигентен живот, където и да било във Вселената. Казва се още, че много учени продължават да вярват в извънземния разум, макар и доказателствата за неговото наличие да са нула.

 

* * *


Вместо епилог от Иван Върбанов:

 

1nzex10tvx9zgga1bembpc0

 

 

 

Проверката на посочената научна парадигма ще продължи във времето. Все още никой не може да каже какъв ще бъде периодът, в който ще очакваме становището на експертите от РАН. Нека да припомним, че преди около 25 години беше представено математическо доказателство на теоремата на Ферма, а малко по-късно и на хипотезата на Понкаре, но тяхната проверка отне от 2 до 4 години на най-добрите умове в света.


Логично е след произнасянето на учените в Русия и западните експерти също да поискат да направят своите изследвания и анализи относно хипотезата на българския богослов Валентин Велчев. Истината ще се установява тепърва във времето.

 

Книгата „Великият Дизайнер. Задочен дебат със Стивън Хокинг" беше изчерпана в книжарниците. Валентин Велчев е подготвил второ преработено и допълнено издание с цветни илюстрации, но все още не е намерил финансова подкрепа за неговото отпечатване. А междувременно на адрес www.librum.bg второто издание на книгата скоро ще може да се закупи в електронен вариант.

Валентин Велчев подготвя и свой канал в You Tube с работното заглавие "Православие и Съвременност". В поредица от предавания той ще се опита да обясни на достъпен език научните аргументи, които са в подкрепа на неговата теория.

Станете почитател на Класа