973 вече са защитените територии в България

През 2012 г. у нас са обявени 21 защитени територии в категорията "защитена местност" и сега общият брой на защитените територии в България е 973. Общата им площ е 583857.4 хектара, което съставлява приблизително 5,3% от територията на страната, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Според специалистите емблематична сред новите защитени територии е местността "Река Веселина" в землищата на село Миндя и село Къпиново, община Велико Търново. Та са запазени влажни зони, обитават голям брой животински видове, с консервационна значимост, защитени от Закона за биологичното разнообразие, както и други ценни природни местообитания, включително крайречни гори.

Тази местност беше обявена за защитена по инициатива на Сдружение "За Веселина" в сътрудничество с WWF Дунавско Карпатска Програма - България, в отговор на обществената потребност и с активното участие на всички заинтересовани страни.

Сред защитените територии, обявени през 2012г., могат да се отбележат местности,  обявени с цел опазване на национално значими растителни видове:

- защитена местност "Находище на Жлезист лопен" в землището на село Българска поляна, община Тополовград, област Хасково;
- защитена местност "Находище на български сърпец" в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново
- защитена местност "Находище на Балканско часовниче" в землището на село Логодаж, община Благоевград, област Благоевград;

- защитена местност "Каньона" в землището на село Каспичан, община Каспичан, област Шумен.

Местност "Храстево" в землището на град Девин, област Смолян, е защитена с цел опазване на уникална вековна гора от черен бор, с участие на горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук и др., както и с цел възстановяване на най-старата защитена територия, обявена в България, по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян.

Защитена местност "Блатото" в землището на село Обел, община Благоевград е обявена с цел опазване на естествено блато, представляващо рядък и забележителен за района естествен ландшафт, както и местообитание на защитени животински видове, включително блатна костенурка и видове от разред Odonatа (водни кончета) и др.

Съществен брой от защитените местности, обявени през 2012 г., са предложени в рамките на проект "Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България", изпълняван от Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ.

Основната цел е да спре загубата на видове и да се насърчи опазването на растителното биоразнообразие.

Предвижда се да бъде създадена мрежа от "малки защитени територии" за опазване на 47 растителни вида, за които са необходими спешни консервационни действия, като всички те се срещат извън съществуващите защитени зони от "Натура 2000".

В рамките на проекта предстои да бъдат обявени още над 30 нови защитени територии.МОСВ


Станете почитател на Класа