Закриването на сметището в Суходол е възложено в нарушение на закона

Откритата процедура за закриване на сметището в Суходол през 2010 г. е извършена в нарушение на Закона за обществените поръчки. Това пише в доклад на Сметната палата, който е публикуван на страницата на институцията на 24 октомври. Периодът на проверката на Столична община е 1 януари 2010 г. - 30 септември 2011 г.
В констатациите е подчертано, че в обявлението за поръчката, подписано от зам.-кмета Мария Бояджийска, на стойност 27 743 894 лв. с ДДС и срок за изпълнение 48 месеца, са включени изисквания, които са ограничителни. Изисквало се е „участникът да бъде реално действаща (работеща) на пазара фирма поне през последните 5 години (2005-2009).” Така е отнета възможността да участват новорегистрирани лица в процедурата, което пък представлява нарушение на ЗОП.
Процедурата по закриването и рекултивацията на сметището е приключила с със сключен договор с “Чистота-Искър” ЕООД на стойност 21 720 742,26 лв. с ДДС.

Незаконни ограничения и за „Арена Армеец“

Неоснователно условие към участниците е било поставено и в обществена поръчка за зала "Арена Армеец" от 2011 г., пише още в одита на Сметната палата. Така се е стеснил кръга на тези, които са имали право да се състезават в конкурса.
Поръчката е на стойност 1,5 млн. лв. И е обявена във връзка с транспортния достъп до залата. Имало е изискване към участниците реализираните от тях приходи от договори за пътно строителство за последните 3 финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) да са минимум от 3 млн. лева годишно.
"Сумата на приходите от посоченото изискване, която е 9 млн. лева, е 6 пъти повече от прогнозната стойност на малката обществена поръчка", пише в одита. Според Сметната палата това изискване необосновано ограничава участието в процедурата. Схемата обаче не е разкрита и предотвратена от приложените контролни дейности. Победителят в поръчката е с "ГБС Инфраструктурно строителство" АД.
В проекта са били предвидени 7 етапа на строително-монтажни работи за 944 хил. лева без ДДС, включително 157 хил. лева за непредвидени разходи. След подписване на договора е взето решение част "Канализация и отводняване" да се финансира и извърши от "Софийска вода". Това обаче е нарушение на договора, установила е Сметната палата. Така общата стойност намалява до 852 хил. лева. без ДДС.
Освен това е допусната замяна на дейности от предмета на поръчката с други, които не са били включени в условията на проведения открит конкурс. Без това да е било част от изискванията на обществената поръчка е ремонтирано кръстовището на бул. "Цариградско шосе" - бул. "Асен Йорданов". Тази промяна в договорката също е нарушение според Сметната палата.

И плащанията за охрана оплетени в нарушения

Процедурите за охрана на обекти в Столична община също са оплетени в нарушения, става ясно от констатациите в доклада. Извършвани са плащания към изпълнители по договори с изтекъл срок на действие, предварителният контрол не е бил ефективен и „контролните дейности не са минимализирали риска от незаконосъобразно възлагане на процедурата“. За проверявания период
за охрана са изплатени общо 1 232 610 лв., в т.ч. 69660 лв. - на „АСО ПИРЕЛИ” ЕООД, 996 270 лв. – на „БОДУ” ООД и 166 680 лв. – на „ЕГИДА СОФИЯ” ЕООД.
В доклада е отбелязано, че са проведени 126 процедури по реда на ЗОП. 67 през 2010 г. и 59 към 30.09.2011 г. Възложени са общо 350 малки обществени поръчки.
Проверяващите са изчислили, че 69% от процедурите по ЗОП не са законосъобразни. От Сметната палата смятат, че причините, довели до констатираните нарушения, са от липсата на ефективен предварителен контрол.
Отговорът
Столичната община се запозна с констатациите и препоръките от одитния доклад на Сметната палата по обществената поръчка за изграждане на транспортнен достъп до спортната зала. Цитираната обществена поръчка не е била обжалвана в хода на нейното обявяване от страна на потенциални участници каквато законова възможност има вслучай на въведени ограничителни условия, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Столичната община ще предостави допълнителна информация на контролиращия орган относно реда и обхвата за провеждане на процедурата, както и доказателства потвърждаващи установените от КЗК и Върховен административен съд практики, свързани с определянето на минималните изисквания към потенциални участници в провежданите обществени поръчки. Посочените в одитния доклад констатации напълно съответстват, както с установените към момента на стартиране на процедурата практики, така и към влезлите в сила промени в Закона за обществените поръчки.

Станете почитател на Класа