Важна новина от Министерския съвет

Важна новина от Министерския съвет
  • Публикувана от: 
  • Дата:  
    09.11.2016
  • Сподели:
Министрите от кабинета приеха нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това се налага заради изместването на периода на провеждане на Председателството и въведените промени в националния координационен механизъм, съобщиха от Министерския съвет.

Структурата на документа следва определените в ПМС №114/2016 г. основни направления на подготовката и провеждането на Председателството.

Планът е разделен на осем части. Те са : екип на Председателството; логистика; инфраструктура и сграден фонд; сигурност; финансиране; комуникационна стратегия; културна програма и приоритети и програма на Председателството.

За всяка от частите на документа са посочени и съответните координатори, които следят и отговарят за изпълнението на мерките от тяхна компетентност. Определени са отговорните институции и крайният срок за изпълнението им. Заложените срокове са съобразени с новия период на провеждане на Българското председателството, процесите на бюджетно планиране, технологичните процедури за осигуряване на външни изпълнители и процесите на преговори в ЕС.

Съгласно проекта на Решение на Министерския съвет, отговорните институции ще предоставят ежемесечно на координаторите информация за напредъка по изпълнението на мерките. На база на получената информация координаторите, от своя страна, ще информират на всеки три месеца или при необходимост националния координатор, който ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на Плана.

Изместването с шест месеца по-рано на периода на Българското председателство - през първата половина на 2018 г., наложи преосмисляне на подхода и начина на осъществяване на общата координация на процеса на подготовка и провеждане на Председателството.

За целта бяха направени промени в ПМС 114/2016, с което беше създаден национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. За национален координатор на подготовката и провеждането на Българското председателство бе определен министър-председателят. Нормативно бяха регламентирани основните направления на подготовката и провеждането на Председателството и отговорните за тях координатори от правителството, гласи информацията на МС.

Станете почитател на Класа