НСИ: Доверието на потребителите се понижава

През октомври 2009 г. стойността на общия показател „доверие на потребителите” се понижава с 5.9 пункта спрямо юли и се изравнява почти с нивото от преди шест месеца, съобщиха от Националния статистически институт.
Понижението се дължи както на намаленото доверие сред населението в селата, така и сред населението в градовете - съответно със 7.3 и 5.2 пункта. Данните от последното наблюдение очертават през погледа на потребителите една по-негативна картина в сравнение с юли на протичащите и очакваните социално-икономически явления и процеси в страната.
През октомври мненията на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца слабо се подобряват (повишение на балансовия показател с 0.8 пункта). За разлика от потребителите в градовете, при които се увеличават неутралните („не се е променило”) за сметка на негативните оценки (увеличение на балансовия показател с 2.8 пункта), населението в селата отчита определено влошаване на финансовото състояние на домакинствата си (понижение на балансовия показател с 3.3 пункта). Потребителите от градовете, и особено тези от селата изразяват също нарастващ песимизъм в очакванията си за финансовото състояние на техните домакинства през следващите дванадесет месеца (намаление на балансовите оценки съответно с 3.6 и 7.5 пункта).
Ако през юли потребителите отбелязват относително по-позитивно становище спрямо април за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, то сега през октомври техните оценки са по-неблагоприятни в сравнение с преди три месеца. По тяхно мнение има влошаване на икономическото положение в страната. С повишен негативизъм са и прогнозите за промените, които ще настъпят през следващите дванадесет месеца (понижение на балансовия показател със 7.9 пункта). По-благоприятни в сравнение с три месеца по-рано са оценките на потребителите по отношение на изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца. Традиционно мненията са, че цените са се повишили, но продължават да се увеличават тези, че цените не се променят или се понижават, в резултат на което балансовият показател пада с нови 10.8 пункта. По-слаби са и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца, с което се продължава започналата след юли 2008 г. тенденция на спад в инфлационните очаквания на потребителите - 3.4 пункта подобрение на показателя.
По отношение на безработицата през следващите дванадесет месеца, след наблюдаваното слабо положително колебание през юли прогнозите продължават да се влошават (повишение на балансовия показател с 9.7 пункта). Предвижданията се изместват към силно негативните очаквания. Повече от половината от потребителите (55.5% при 44.4% през юли) са на мнение, че безработицата рязко ще се увеличи през следващите дванадесет месеца.
През октомври се понижава и общата балансова оценка за настоящото състояние на бюджета на домакинствата (с 2.6 пункта), поради увеличаване броя на домакинствата, затъващи в дългове и на тези, принудени да теглят от спестяванията си и намаление на тези, които могат да спестяват. Същевременно около 70% от домакинствата продължават да оценяват финансовото си положение с отговора „свързваме двата края”.
Потребителите оценяват настоящата обща икономическа ситуация в страната като по-неподходяща за спестяване в сравнение с юли, което е резултат от влошените оценки на потребителите от селата с 2.4 пункта. Сред населението в градовете се увеличава частта, която се затруднява да направи преценка на икономическата ситуация за сметка главно на тази, която дава негативни отговори, в резултат на което балансовият показател за домакинствата от градовете леко се повишава (с 0.7 пункта). Понижават се очакванията на потребителите за възможността да се спестяват пари през следващите дванадесет месеца.
Успоредно с отчетеното влошаване на финансовото състояние на домакинствата и влошаването на условията за спестяване последната анкета регистрира по-ниски оценки на потребителите по отношение на предимството да се правят покупки на предмети за дълготрайна употреба в настоящата ситуация (понижение на балансовия показател с 3.6 пункта). Негативните оценки са изразени по-масово сред населението в селата. Отрицателни са също промените в стойностите на балансовите показатели за очакваното извършване на разходи „за подобрения в дома” и за „покупка на кола”, през следващите дванадесет месеца - понижение съответно с 2.4 и 0.4 пункта.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа