КЗД се самосезира за винетките

Случаят ще разглежда Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътна инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с ПМС № 160 от 07.07.2008ам са определени винетните такси, даващи право на едно пътно превозно средство (ППС) да използва за определен срок републиканските пътища, като и в двата текста за ППС категория 1 и ППС категория 2 са определени и дневни такси, а за ППС категория 3 липсва определяне на дневна винетна такса. В предложението за самосезиране са изложени данни за дискриминация по признаци „лично положение ” „имуществено състояние”. По случая е образувана преписка в КЗД, разпределена за разглеждане от петчленен състав. Възложено е на докладчика по преписката да започне процедура за проучване, при което да се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и да се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации.
Категориите ППС, дължащи винетна такса за ползване на пътната инфраструктура, са:
Категория 1 - ППС, предназначени за превоз на товари, с над две оси, състав от пътни превозни средства, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението - всички с над две оси.
Категория 2 - ППС, предназначени за превоз на пътници, с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с две оси, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението - всички с две оси.
Категория 3 - ППС, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа