Активите на инвестиционните фондове у нас нараснаха с 20% за година

Активите на инвестиционните фондове у нас нараснаха с 20% за година
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    22.11.2020
  • Сподели:

Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 5,247 млрд. лева. Актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им за една година се увеличава с 20%, а за три месеца - с 12,2%.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември е 4,7%. Година по-рано той е бил равен на 3,6% от БВП, а към края на второто тримесечие - на 4,2%.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 179 броя и към 30 септември достигат 1275, като чуждестранните са повече със 183 броя, а местните са с четири по-малко.

Размер и структура на активите

Към края на септември активите на местните фондове достигат 1,681 млрд. лева и на годишна база се увеличават с 1,5%. В сравнение с юни 2020 г. те растат с 2,2%.

Към края на третото тримесечие активите на фондовете в акции се увеличават за една година с 4,3% до 656,4 млн. лева, а при балансираните фондове и тези, които инвестират в недвижими имоти, годишният ръст е с 3% до 341,1 млн. лева.

Спрямо юни активите на фондовете в акции се увеличават с 1,5%, а на балансираните фондове с вложения в недвижими имоти – с 0,2%.

Средствата, управлявани от фондовете с вложения в облигации, намаляват на годишна база с 1,9% до 683,7 млн. лева. В сравнение с юни активите растат с 3,9%.

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете с вложения в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40,7%, при 42% към септември 2019 г. и 40% към юни 2020 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към септември 2020 г. при относителен дял от 38% към септември 2019 г. и 39,3% към юни 2020 г.

    Активи на местните инвестиционни фондове
                                  Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември на годишна база инвестициите в акции и други форми на собственост растат с 9% до 725 млн. лева, депозитите намаляват с 29,2% до 163 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 7,1% до 609,1 млн. лева.

На тримесечна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 6,2%, депозитите намаляват с 5,8%, а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, са с 3,8% повече.

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36,2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10%, при съответно 40,1%, 34,3% и 10,6% към края на септември 2019 г.

Към юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41,5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35,7%, и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11,2%.

    Активи на местните инвестиционни фондове
                                                  Структура по инструменти

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември  инвестициите в България се увеличават на годишна база с 4,2% до 933 млн. лева при 895,4 млн. лева към края на септември 2019 г., а в останалите държави от Европейския съюз увеличението е с 10,3% до 441 млн. лева.

В сравнение с юни 2020 г. инвестициите в България се увеличават с 1,8%, а в останалите държави от Европейския съюз – със 7,7%.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 62,1% към септември 2020 г. при 63,5% преди година и 63,1% към юни.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз, към септември 2020 г. е 29,3% при 28,4% към края на септември 2019 г. и 28,2% към юни 2020 година

      Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
                                                          Географска структура

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 3,565 млрд. лева. За една година те нарастват с 31,4%. В сравнение с края на юни 2020 г. размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават със 17,6%.

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2020 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 740,2 млн. лева 37,1% до 2,735 млрд. лева при 1,995 млрд. лева към септември 2019 г.

Пасивите към домакинствата се увеличават с 19% до 617,6 млн. лева към септември 2020 г. при 518,9 млн. лева към края на трето тримесечие на миналата година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 22,9%, а задълженията към домакинствата – с 6,6%.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове в края на третото тримесечие са застрахователните компании и пенсионните фондове - 76,7%, а домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, заемат 17,3%. Към края на септември 2019 г. и края на юни 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 73,5% и 19,1%.

Към края на септември пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,681 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,675 млрд. лева. Към края на трето тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1,600 млрд. лева (95,6%), а към сектор Останал свят – 74,5 млн. лева (4,4%). За една година пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 4,3 млн. лева (0,3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 24 млн. лева (47,6%).

Към края на септември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40,7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33,1%) и Други ПФИ (9,5%). Техните дялове към септември 2019 г. са съответно 41,7%, 33,2% и 9,1%.

Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 4,4% от общия размер на собствения капитал към септември 2020 г. при относителен дял 3,1% към края на септември 2019 г. и 4,6% към юни 2020 г.

 

Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Станете почитател на Класа