Чуждите инвестиции в България се свиха с над 30% за девет месеца

Чуждите инвестиции в България се свиха с над 30% за девет месеца
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    18.11.2020
  • Сподели:

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до септември е положителен в размер на 729,5 млн. евро, като намалява с 30,9% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, за първите девет месеца на миналата година чуждестранните вложения бяха 1,056 млрд. евро.

Само през септември потокът от ПЧИ е положителен и възлиза на 268,9 млн. евро при положителен поток от 53,3 млн. евро за септември 2019 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 935,7 млн. евро за периода от януари до септември. През първите девет месеца на миналата година той беше отрицателен в размер на 479,5 млн. евро.

В централната банка изчисляват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 1,6 млн. евро, като през периода от януари до септември 2019 г. пак беше положителен и достигна 3,8 млн. евро. 

По предварителни данни на статистиката, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 439,7 млн. евро, при положителна стойност от 535,9 млн. евро за януари – септември 2019 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и е на стойност 1,225 млрд. евро, при положителна стойност от 999,9 млн. евро за януари – септември 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за първите девет месеца на тази година са от Нидерландия (418,7 млн. евро), Австрия (235,4 млн. евро), Германия (122,3 млн. евро) и Русия (103,5 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина от януари до септември възлиза на 105,1 млн. евро, при 352,6 млн. евро за същия период на миналата година.

В БНБ изчисляват, че през септември нетният поток достига 18,6 млн. евро, при 74,1 млн. евро преди година.

 

Станете почитател на Класа