Държавният дълг на България към края на август намалява с 11,4 млн. лв.

Държавният дълг на България към края на август намалява с 11,4 млн. лв.
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    04.10.2020
  • Сподели:

Държавният дълг на България към края на август 2020 г. възлиза на 22,812 млрд. лв. Това е 19,4% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5,643 млрд. лв. (толкова бяха и в края на юли), а външните – в размер на 17,169 млрд. лв. (17,180 млрд. лв. в края на юли) 

Спрямо месец по-рано, когато бе в размер на 22,824 млрд. лв. намалението на общия държавен дълг е с 11,4 млн. лв.

Това става ясно от данни на Министерство на финансите (МФ). Държавногарантираният дълг през август 2020 г. възлиза на 1,703 млрд. лв., вътрешните гаранции са 72,9 млн. лв., а съотношението държавногарантиран дълг/БВП  1,5%.

 

Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 24,295 млрд. лв. Вътрешните задължения са 5,986 млрд. лв., а външните 18,309,4 млрд. лв. В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (53,3%), следвани от кредитите (23.6 %) и ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (23,1%).

В края на август съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към БВП възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния дълг – 15,6%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от  24,6 %, а външните – от 75,4%.

 

 

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август 2020 г. е в размер на 177,5 млн. лева. Вътрешните гаранции са 72,9 млн. лева, а външните – 104,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2 %.

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление“  към края на август възлизат на 1,763 млрд. лв., от които 1,332 млрд. лв. погашения и 431,2 млн. лв. лихви. Регистрира се превес на погашенията по ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета, и платените лихви по облигациите, емитирани на международните капиталови пазари.
През август 2020 г. не са емитирани ДЦК по реда на Наредба № 5.

 

Станете почитател на Класа