Банките спечелиха 1,675 млрд. лева през 2019, годишното намаление е 3 млн. лева

Банките спечелиха 1,675 млрд. лева през 2019, годишното намаление е 3 млн. лева
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    01.02.2020
  • Сподели:

Печалбата на банките за миналата година е 1,675 млрд. лева, като размерът ù e с 0,2% (3 млн. лв.) по-малък на годишна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

В края на 2019 г. балансовият капитал на банковата система възлиза на 14,4 млрд. лв. и в рамките
на последното тримесечие нараства с 0,5% (66 млн. лв.), което се дължи главно на повишената
печалба, отчитат в централната банка.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 31 декември 2019 г. са 431 млн. лв. (при 479 млн. лв. година по-рано).

В края на годината нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1,47% и 11,63%.

Към 31 декември активите на банковата система достигат 114,2 млрд. лева, което е с 2,4% (2.7 млрд. лева) повече спрямо края на септември. От БНБ посочват, че влияние върху динамиката на балансовите позиции през последното тримесечие на 2019 г. оказва процесът на консолидация в банковия сектор.

В края на 2019 г. делът на балансовата сума на кредитите и авансите е 65,8%, този на парите, паричните салда при централни банки и други депозити на виждане –15,9%, а на портфейлите с ценни книжа – 13%.

Делът на петте най-големи банки в активите на банковата система достига 62,1%.

Отношението на ликвидно покритие към 31 декември е 269,9% (при 264% в края на септември).

В централната банка изчисляват, че в края на годината ликвидният буфер е 30,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11,5 млрд. лв. Брутните кредити и аванси в края на декември са 94,4 млрд. лв., като през последното тримесечие на годината отбелязват растеж с 1,4 млрд. лв. (1,5%).

При вземанията от централни банки има увеличение (със 732 млн. лв., 5,8%), а при тези от кредитни институции – спад (с 1 млрд. лв., 6,5%).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1,7 млрд. лв. (2,6%), като в това число се увеличават вземанията от други финансови предприятия (с 923 млн. лв., 25,2%), от домакинства (с 532 млн. лв., 2,2%), от нефинансови предприятия (със 120 млн. лв., 0,3%) и от сектор държавно управление (със 128 млн. лв., 15,9%).

В края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6,1 млрд. лв., докато в края на септември е 6,9 млрд. лева. Делът на лошите заеми в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6,5% (при 7,4% три месеца по-рано).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също намалява – до 3,2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3,5% (при 3,9% в края на септември).

Спестяванията в банковата система в края на годината възлизат на 97,2 млрд. лв., като през последното тримесечие нарастват с 2,8% (2,7 млрд. лв.).

Депозитите на домакинствата се увеличават с 3,2% (1,8 млрд. лв., ), тези на бизнеса – с 3,2% (878 млн. лв.), а за  сектор Държавно управление ръстът е с 16,6% (379 млн. лв.).

Намаление има при средствата на кредитни институции (с 359 млн. лв., 6,3%) и на други финансови предприятия (с 6 млн. лв., 0,2%).

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа