Застрахователите управляват над 7,747 млрд. лева

Застрахователите управляват над 7,747 млрд. лева
  • Публикация:  Петя Стоянова investor.bg
  • Дата:  
    08.12.2018
  • Сподели:

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на
7,747 млрд. лева към 30 септември. Размерът им расте с 3,7% (275,2 млн. лева) на годишна база и се увеличава с 1,9% (144,8 млн. лева) спрямо края на второто тримесечие на тази година, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, са със 7,4% (145.9 млн. лв.) повече, отколкото преди година и достигат 2,128 млрд. лв. Спрямо края на юни 2018 г. те се увеличават с 2,4% (50,7 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на активите към края на септември е 27,5% при 26,5% към края на третото тримесечие на миналата година и 27,3% в края на юни 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, за една година се увеличават с 2,4% (129,3 млн. лв.) и в края на септември са 5,619 млрд. лв., отчетат в в централната банка.
Тримесечният ръст е 1,7% (94,1 млн. лв.).

Към 30 септември относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72,5% при 73,5% в края на третото тримесечие на 2017 г. и 72,7% към края на юни тази година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 57,8 млн. лв. (1,6%) до 3.659 млрд. лева.

Спрямо края на септември 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 136,8 млн. лв. (15,1%) до 1,046 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 96,7 млн. лв. (13,3%) до 820,9 млн. лв., а депозитите се понижават с 34,4 млн. лв. (4,8%) до 676,3 млн. лева.
В края на третото тримесечие на тази година относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47,2% при 48,2% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост – 13,5% при 12,2% преди година, на вземанията от застрахователни операции – 10,6% при 9,7% към края на третото тримесечие на миналата година и на депозитите – 8,7% при 9,5% към 30 септември 2017 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към 30 септември инвестициите в България се увеличават на годишна база със 7,3% (254,2 млн. лв.) до 3,717 млрд. лв. Техният относителен дял е 48% към края на септември при 46.3% към края на същия месец на миналата година.

В края на третото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, намаляват на годишна база с 12,6 млн. лв. (0,3%) до 3,648 млрд. лева, като относителният им дял е 47.1% при 49% към 30 септември 2017 година.

Според БНБ нито един от българските застрахователи не държи руски активи от 2010 г. насам, когато за последно сумата им е възлизала на 10,6 млн. лв.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември са 7,747 млрд. лева.

Собственият капитал е 2,119 млрд. лева, като се повишава с 30,4 млн. лв. (1,5%) на годишна база. Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2018 г. е 27,4% при 28% към края на същото тримесечие на миналата година.

 

1agggg

 

Към края на септември застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 314,1 млн. лв. (7,4%) до 4,544 млрд. лева.

Техният дял в размера на пасивите е 58,6% към септември 2018 г. при 56,6% към края на септември 2017 година.

Застрахователни технически резерви.

 

1affffff

 

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви в края на септември възлизат на 3,091 млрд. лв. при 2.771 млрд. лв. към края на третото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на септември е 68% при 65,5% в края на третото тримесечие на миналата година.

 

1adddddd

 

Към края на септември 2018 г. задълженията към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 9.8% (207.2 млн. лв. ) до 2,312 млрд. лв. В централната банка изчисляват, че към края на третото тримесечие на тази година техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 50,9% при 49,8% към края на септември 2017 година.

На годишна база към края на третото тримесечие задълженията към бизнеса се увеличават с 97,4 млн. лв. (17,5%) до 655,6 млн. лева.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 8,3 млн. лв. (10,1%) до 90,6 млн. лв. към края на септември 2018 г. при 82,3 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2017 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 40,5% от общия размер на активите към края на септември 2018 г. 
Активите в евро са 29,6% при 29,3% преди една година. Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на третото тримесечие на тази година намаляват с 6,1 млн. лв. (0,4%) на годишна база до 1,453 млрд. лева.

 

1asssss

Станете почитател на Класа