Жалбите по обществени поръчки – видими в интернет

Една от фазите на обществените търгове, за която бизнесът харчи време и пари – обжалването, вече ще бъде по-видима и прозрачна в новия онлайн регистър на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Да припомним, че искането за временна мярка спиране например (стига да има основателен мотив за това) съвсем не е безплатно за компаниите. За да спре едно решение, подателят на жалбата трябва да блокира за известно време като обезпечение сума до 50 хил. по Закона за обществените поръчки и до 500 хил. по Закона за концесиите. Често именно тези пари са причина компаниите да не искат да обжалват.
Сега в проста екселска табличка на сайта на КЗК са подредени подателят на жалбата, какво оспорва, кой е възложителят на процедурата, статусът на сигнала, има ли искане за спиране на търга. Между въпросната таблица и решенията на комисията обаче няма връзка и човек трябва да изтегля бавно и търпеливо файл след файл, докато попадне на търсения документ. А може и да не попадне...
В новия публичен регистър не само ще търсим бързо по стари и нови жалби, последни решения, определения и разпореждания на комисията, по участник, но можем да отворим всеки документ и да си го „копнем“ на компютъра. В „профила“ на преписката може да се види дори датата на пощенското клеймо върху жалбата.
Регистърът на КЗК със сигурност ще задоволи общественото любопитство. Дано за възложителите на търгове и концесии публикуването на преписките пък има назидателна роля, така че нарушенията на закона и жалбите станат по-малко.

Станете почитател на Класа