Данъчни и кредитни облекчения за семействата с деца отново са на дневен ред

Данъчни и кредитни облекчения за семействата с деца отново са на дневен ред
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    10.10.2019
  • Сподели:

Експертна група предлага еднократното обезщетение при раждане на дете да стане 1000 лева за осигурените майки, да има детски добавки за всички деца и данъчни облекчения за семействата с деца. Това са мерки за подобряване на демографското състояние, обсъдени преди няколко дни в Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. Предложенията станаха известни от становище на Българската стопанска камара (БСК) по мерките.

Предложенията са разработени от експертна група към вицепремиера Марияна Николова. В групата са участвали експерти от различни области, които имат отношение към демографската политика, включително и от БАН. 

Предлага се еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лева, но само за осигурените майки. Размерът на помощта през 2019 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.

Предлага се промяна на режима за изплащане на детски добавки, като се премахва доходния критерий. Изплаща се на всяко дете в повишен размер. В момента месечната помощ за семейство с едно дете е 40 лева, за две - 90 лева, за близнаци - 75 лева. Това е при подоходен критерий от 400 лева на член от семейство. При доход от 400 лв. до 500 лева се изплаща 80 процента от размера на помощта. Експертната група е изчислила, че за промяната са необходими още около 55 млн. лева. 

Други мерки са свързани с предоставяне на данъчно облекчение за семейства с деца. Първият вариант е да се предостави годишна данъчна отстъпка от по 1200 лева отделно за второ, както и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие. За целта от сумата от годишните данъчни основи общо за двамата родители се приспадат по 1200 лева отделно за второ и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие. Данъчното облекчение се предоставя на семейство, самотен родител или осиновител. То се ползва до размера на годишния данък върху доходите. Ако този размер е достатъчно голям, облекчението се ползва изцяло и в семейството остават по 100 лева месечно за всяко второ или последващо дете. В противен случай данъкът не се плаща, а отстъпката се ползва частично.

От ражданите годишно около 62 000 деца близо половината са втори или последващи деца. Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката не надхвърля сумата от 37,2 млн.лв. за първата година, като през следващите ще нараства с по още 37,2 млн.лв. годишно, докато на 18-та година се стабилизира на около 670 млн.лв., сочат разчетите. 

При втория вариант се предвижда данъчната отстъпка да се предоставя не до навършване на пълнолетие, а до навършване на 10 години. Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката отново не надхвърля 37,2 млн.лв. за първата година и през следващите години нараства с по още 37,2 млн.лв. годишно, докато на 10-та година се стабилизира на около 370 млн. лв. 

Има и трети вариант, който предвижда приспадане от годишната облагаема основа за всяко дете по 5 процента. 

В момента в семейството остават по 20 лева годишно при едно дете, 40 лева при две деца, 60 лева при три и повече деца.

 

Данъчни и кредитни облекчения за семействата с деца отново са на дневен ред

 

 

От БСК изразяват принципна подкрепа за подхода, доколкото в обосновките е посочено, че подобни решения дават осезаем резултат в държави със сходна демографска ситуация и проблеми (Унгария, Русия и др.). В същото време обаче от камарата оценяват разчетеният нетен ефект върху доходите като незначителен. В Унгария след въвеждането на данъчните облекчения за деца, според експертни оценки, мярката е довела от 6000 до 18 000 раждания в повече през периода 2011-2013 година. Относителният дял на жените в Унгария, сключващи брак, е нараснал с 50 на сто за последните 8 години, най-вече от 2015 година насам. В Русия раждаемостта е нараснала от 10,3 промила през 2006 година до 13,3 промила през 2015 година - увеличение с 31 на сто в рамките само на 8 години. 

Унгария предоставя от 2011 година и 2012 година значителни данъчни облекчения на семейства с деца, с което освен раждаемостта насърчава браковете и отговорното родителство, пише в експертния анализ. Годишната данъчна отстъпка е между 350 и 1300 евро на дете, в зависимост от броя на децата. От 2016 г. Унгария предоставя и еднократна семейна помощ от 32 000 евро за закупуване на ново жилище. Ако България отдели за целта същия процент от разходите на държавния бюджет, то помощта би била над 17 600 лева. 

Експертната група предлага и облекчение за ипотечните заеми на млади семейства с деца - държавата да изплаща части от ипотечния заем за закупуване на жилище на семейство в размер на 2000 лева при раждането на второ дете, 5000 лева при раждането на трето дете, и по 2000 лева при раждането на всяко следващо. 

Според БСК предвидената подкрепа не постига съществено облекчаване на жилищните заеми за млади семейства. При средна месечна вноска по жилищни кредити между 600 и 700 лева и най-често срещан срок на кредита между 20 и 25 години, предложените размери няма да окажат решаващо влияние върху решението за покупка на жилище от младите семейства с деца и разрешаване на проблемите със семейното планиране, отбелязват от работодателската организация. От БСК посочват, че могат да бъдат обсъдени и данъчни облекчения за млади семействата с деца, които ползват единствено жилище за семейството под наем, напр., възможност за приспадане на част от разходите за наем от общата годишна данъчна основа. Подобна възможност може да се предвиди и по отношение на разходи за такси в детски градини, полуинтернатни групи (занималня) и др. 

Експертната група предлага и безплатни детски ясли и градини - идеята е държавата да възстановява финансовите средства на общините в размера на таксите, които плащат родителите, но определени като държавен стандарт. За тези, които посещават детски ясли и градини, където таксите са по-високи, да им се възстановяват от държавата по държавни стандарти. Сега родителите плащат различни такси в различните общини. След като се направят стандарти за издръжка и за плащане на такси ще може да се калкулира разхода. 

Предвижда се и въвеждане на задължително целодневно безплатно предучилищно образование в детските градини и училищата, които разполагат с необходимата база, за всички деца в страната от четиригодишна възраст нагоре от 2020 година. Предвижда се и частично поемане на престоя в частни детски ясли и градини в размер на държавния стандарт за такса за ясли и градини. 

Въвеждане на самостоятелни практики на патронажните сестри, осигуряване на статут на здравноосигурени на всички неосигурени бременни жени и на майките до навършването на една година на децата, разширяване и адекватно остойностяване на дейностите по програмата за майчино здравеопазване чрез увеличаване на броя на ултразвуковите изследвания с две допълнителни, скринингов тест на щитовидната жлеза при желана бременност и др. са част от мерките. 

Предлага се и предоставяне на преференциален заем на младежи, приети в български висши училища срещу поети задължения за трудова заетост в страната за период от 5 години. Заемът се отпуска въз основа на договор с работодател, като половината от средствата се осигуряват от държавата чрез данъчни облекчения за работодателя. Заемът се опростява при изчитане на срока в изпълнение на поетите задължения за трудова заетост в страната за определения срок. В случай на неизпълнение на тези задължения, заемат се връща с лихвите. 

 

Евгения Маринова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа