Бързите кредити растат с 10 % годишно

Бързите кредити растат с 10 % годишно
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    17.05.2018
  • Сподели:

Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са достигнали 2,848 млрд. лв. (2,7% от БВП), докато преди година те са били 2,593 млрд. лв. (2,6% от БВП). Това сочи, че кредитите са се увеличили с 9,8% (254,8 млн. лв.) на годишна и с 3,6% (99,6 млн. лв.) на тримесечна база, показват данни на Българската народна банка.

Статистиката обхваща основно дейността на дружествата, специализирани в кредитиране, на предприятията, които са ангажирани с факторинг, и на други специализирани финансови корпорации, като например такива с рисков и развоен капитал. Извън обхвата на данните са банковите заеми.

Експертите на централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните 12 месеца са в размер на 107,9 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 147,5 млн. лв. (в т.ч. 28,8 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г.), а закупените – 39,6 млн. лв. (в т.ч. 1,4 млн. лв. от януари до март).

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които в края на март са 1,124 млрд. лв. Те се увеличават със 17,4% (166,4 млн.лв.) на годишна и с 6,8% (71,2 млн. лв.) на тримесечна база. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по заеми нараства от 36,9% в края на март 2017 г. до 39,5% в края на същия месец на 2018 година.

Към 31 март вземанията по заеми с матуритет над 1 до 5 години възлизат на 807,6 млн. лева. На годишна база те нарастват с 10,3% (75,7 млн.лв.) и с 2,5% (19,8 млн.лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година в края на март 2018 г. достигат 573,2 млн. лв., като нарастват с 11,4% (58,5 млн.лв.) на годишна база и с 1,5% (8,2 млн. лв.) на тримесечна.

Към края на март 2018 г. размерът на необслужваните бързи кредити е 342,8 млн. лева. За една година лошите заеми намаляват с 11,8% (45,8 млн. лева). В сравнение с края на декември 2017 година обаче те се увеличават с 0,1% (0,4 млн. лева) и прекъсват тренда на намаление, който имаха 13 тримесечия – от края на юни 2015 г.

В края на март вземанията по заеми от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 12,3% (252 млн. лв.) до 2,294 млрд. лева. Спрямо края на декември 2017 г. те растат с 3,9% (85,3 млн. лв.).
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79,6% в края на март 2017 г. до 81,6% в края на март тази година.

Вземанията по заеми от фирмите възлизат на 460,3 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2018 година. За една година те намаляват с 0,5% (2,1 млн. лв.), но се увеличават с 3,2% (14,3 млн.лв.) спрямо края на миналата година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява на годишна база от 18% до 16,4%.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2,151 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година. На годишна база те растат с 16,4% (302,2 млн.лв.) и с 4,4% (90,5 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора се увеличава за година от 90,5% до 93,7%.

Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2018 г. е 43.1 млн. лв. и намалява с 58% (59,4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 година. Спрямо декември 2017 г. той се понижава с 20% (10,8 млн. лева). Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от гражданите в края на първото тримесечие на тази година е 1,9% при 5% в края на март 2017 година.

Другите кредити са общо 100,4 млн. лв. в края на март 2018 г., като на годишна база се увеличават с 10% (9,1 млн. лв.) и с 5,9% (5,6 млн. лв.) в сравнение с края на миналата година. Относителният им дял намалява от 4,5% в края на март 2017 г. до 4,4% в края на същия месец на 2018 година.

За периода асивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,479 млрд. лв. при 3,149 млрд. лв. в края на същия месец на 2017 година. Те нарастват с 10,5% (329,6 млн. лв.) спрямо март 2017 г. и с 4% (133,7 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

В структурата на пасивите преобладават получените заеми, които са 1,644 млрд. лв., като размерът им расте с 3,6% (57,8 млн.лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3,3% (52,8 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година.

Прочетена 348 пъти

Станете почитател на Класа